Historia Mitsubishi Lancer Evo
1992 - 2015

Mitsubishi Lancer Evo II
1993 - 1995   (CD9A-CE9A)

Mitsubishi Lancer Evo III
1995 - 1996   (CD9A-CE9A)

Mitsubishi Lancer Evo IV
1997 - 1998   (CN9A)

Mitsubishi Lancer Evo V
1998 - 1999   (CP9A)

Mitsubishi Lancer Evo VI
1999 - 2001   (CP9A)

Mitsubishi Lancer Evo VII
2001 - 2003   (CS2A)

Mitsubishi Lancer Evo VIII
2003 - 2005   (CS2A)

Mitsubishi Lancer Evo IX
2005 - 2007   (CT9A)

Mitsubishi Lancer Evo X
2007 - 2015   (CZ4A)